Sikar - Rajasthan

Name       : Hotel Anokhi Hut & Bar

Location   :  N H 11 Bikaner Road, Fatehpur

Rates Start @ Rs. : 500/-

Name       : Hotel Rangoli & Restaurant

Location   :  Sethon Ki Kothi N H 11

Rates Start @ Rs. : 600/-

Name       : Shubh Ashirwad Hotel

Location   :  Churu Byepass N.H.11

Rates Start @ Rs. : 1000/-